Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.beautifulcups.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Beautiful Cups. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot de afbeeldingen, teksten en opmaak, is auteursrechtelijk beschermd. Beautiful Cups B.V. is de rechthebbende op deze auteursrechten. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beautiful Cups B.V.

Beautiful Cups B.V. is daarnaast houder van Europese modelregistraties 003803154-001, 003803154-002 en 003803154-003 en ongeregistreerde modelrechten op de Beautiful Cup en Corporate Cup en zal optreden tegen eenieder die inbreuk maakt op deze rechten.

Geen garantie op juistheid

Beautiful Cups B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Beautiful Cups B.V. is evenmin aansprakelijk voor eventuele type- of schrijffouten op deze website dan wel voor informatie op websites van derden via hyperlinks. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Beautiful Cups B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.